Làng thợ xây xã Vinh Quang

Nghề thợ xây là công việc vất vả và có đôi phần nguy hiểm. Thế nhưng với nhiều người dân ở thôn Phong Quang, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa), công việc ấy đã trở thành nghề chính, giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định, cải thiện cuộc sống, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở địa phương.